Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten wordt door Praktijk voor acupunctuur ‘In BalanZ’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Invoeren van patiënt in mijn dossier
 • Welke verzekeraar en hoeveel acupunctuur behandelingen worden er vergoed

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Patiënt te kunnen behandelen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor acupunctuur ‘In BalanZ’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Verzekering nummer
 • BSN nummer
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens wordt door Praktijk voor acupunctuur ‘In BalanZ’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van maximaal 15 jaar en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Hosting van de website en beheer
 • Offsite backup van netwerkopslag server met bedrijfsdata en systeembeheer van computersservers & netwerk - toegang op afstand en op locatie

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ikmedewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ikverwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk voor acupunctuur ‘In BalanZ’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
 • IK pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Praktijk voor acupunctuur ‘In BalanZ’

Marianne Visser, acupuncturist

Werkadres: Vlietkade 28, 2761 D Oud Verlaat

Contact adres: Rottekade 23, 2761 DX Oud Verlaat

info@InBalanZ.org

www.InBalanZ.org

Mijn dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

43 ms